گزارش جشن عیدفطر و جشن طبیعت دزفول

این گزارش در شب عیدفطر که به میزبانی انجمن سفیران بانگ زمین در پارک دولت برگزار شده بود ، توسط رسانه ی شهروند دزفول تهیه شده است.
شناسه ی اینستاگرام و تلگرام : @dezcitizen