ایستگاه دانش3 – دلیل فریز کردن گوشت

در این قسمت از برنامه ی ایستگاه دانش با حضور کارشناس آزمایشگاه ، آقای جانباز ، به دلیل عمده و تخصصی فریز کردن گوشت میپردازیم.