برنامه ی ایستگاه دانش – تلگرام و قندشکن ها

برنامه ی #ایستگاه_دانش
موضوع اولین قسمت #تلگرام و فیلترشکن ها
مهمان برنامه: مهندس دریکوندی نویسنده ی کتاب شش گام تا امنیت اطلاعات
هدف ما از برنامه ی ایستگاه دانش بالابردن سطح اطلاعات علمی و فناوری شهروندان #دزفول می باشد