تیزر فصل دوم تلویزیون شهروند دزفول

تیزر فصل دوم تلویزیون شهروند #دزفول ، معرفی بافت تاریخی دزفول فصل اول با معرفی پارک های ساحلی به اتمام رسید. در فصل دوم به معرفی بافت تاریخی دزفول میپردازیم.